سحرک میشه یک کاری کنی که فقط به نظراتی که برای مطالبی که خودم نوشتم میاد دست رسی داشته باشم؟این جوری سخته نظرات همه مطالب واسه منم میاد!
اگه میشه هم یک کاری کن فقط بتونم مطالبی که خودم نوشتمو ویرایش کنم این جوری همه مطالبو قاطی میکنم