سیلوووم
خوفین بروبچ
آی ام نارنیا
همه بنده را می شناسن از بس بنده معروف بیدم

بسی خوشحال بیدم که نویسنده ام
آی هو سام داسی فور شما

خب هیچی دیگه خواستم اعلام حضور کنم
فیلا