سلام من اریکم و نویسنده ی جدید این جا هم هستم و امید وارم از داسی یی که قراره بعدا برا تون بنویسم را دوست داشته باشید