سیلووووووووووووووووووم
یک عدد نقاشی ز من و سحری
خوف بید ؟